سیستم حوزه مالی

 • كاهش هزينه‌هاي سازماني
 • صرفه جوئی در بکارگیری نیروي انسانی
 • کاهش چشمگیر خطای نیروی انسانی در ثبت رویدادهای مالی
 • سرعت دستیابی به اطلاعات مالی
 • حذف عملیات تکراری و موازی
 • دسترس‌پذيري
 • Full Web
 • عدم‌وابسته به بستر
 • كمترين ميزان پهناي باند
 • امکان گزارشگیری از واحدهای تابعه در ستاد مرکزی
 • امنيت
 • جلوگیری از افشای اطلاعات توسط افراد غیر مرتبط
 • پشتیبانی از واحد ثبت
 • تغییر خودکار دسترسی افراد با تغییر پست سازمانی
 • امکان تعیین سطح دسترسی بر روی نوع سند
 • نگهداری سوابق عملیات انجام شده کاربران
 • يكپارچگي
 • ارتباط کامل با اتوماسیون اداری
 • گردش اطلاعات خودکار بین سیستمهای مالی
 • تبادل اسناد و اطلاعات با واحدهای تابعه
 • گزارش گیری تجمیعی با واحدهای تابعه در ستاد
 • گزارش گیری بر مبنای استانداردهای بخش عمومی و نقدی
 • یکسان بودن کدینگ و اطلاعات پایه
 • وحدت رویه در مراحل انجام کار ‏
 • ارائه اطلاعات مورد نیاز حسابرسان / داخلی
 • جامعيت
 • بودجه بندی
 • حسابداری بخش عمومی
 • پشتیبانی همزمان از مبانی نقدی و تعهدی
 • مدیریت رسیدگی به اسناد
 • دریافت و پرداخت
 • مدیریت بر اعتبارات دولتی
 • نگهداری کالا
 • مدیریت اموال
 • مدیریت خرید کالا و خدمات ‏
 • کنترل قراردادها
 • مدیریت پروژه ها
 • کنترل انجام خرج بر اساس قوانین آمره
 • افزایش کنترلهای داخلی
 • مدیریت رویدادهای مالی ارزی‏
 • صورتهاي مالي اساسي‏
 • تطبيق عملكرد با اقلام بودجه مصوب‏