مدیریت جلسات

سیستم مدیریت جلسات به منظور برقراری نظامی جامع،پو یا و موثر در مدیریت جلسات و سازماندهی آنها  طراحی شده است. این زیر سیستم با اهداف زیر طراحی و تولید شده است:

  • مدیریت هماهنگی جلسات
  • مكانیزم دعوت به جلسه
  • امكان ثبت دستور و صورتجلسات
  • قابلیت تخصیص شماره به دستورات و مصوبات جلسه جهت پیگیری های آتی
  • پیگیری آسان و به موقع اقدامات مربوط به جلسات
  • بررسی و كنترل كمی و كیفی جلسات برگزار شده