تردد

با راه اندازي سيستم مديريت اطلاعات مراجعين در سازمانها و استفاده از گيتهاي مناسب در محل هاي مورد نظر ميتوان اولا تردد يك فرد خاص در بخشهاي مختلف يك سازمان را رديابي نمود ثانيا ميتوان آگاهي يافت كه در يك زمان خاص و در يك محل خاص چه افرادي تردد نموده اند با استفاده از اين قابليت ميتوان در موارد امنيتي خاص و يا در حوادث غير منتظره نظير آتش سوزي و ... اطلاعات مناسبي را جمع آوري نمود.قابليت هاي زير سيستم كنترل تردد مراجعين بريد به قرار زيراست.

  • كنترل ظرفيت تردد در يك مكان خاص

در بعضي از سازمانها مكانهايي وجود دارد كه اولا داراي ظرفيت مشخصي هستند و ثانيا ميزان مراجعه به انها نيز زياد است. جهت مديريت اين فضاها و جلوگيري از ازدحام بيش از اندازه در اين بخش ها ميتوان از امكانات سيستم مديريت اطلاعات مراجعين استفاده نمود و از پذيريش بيش از حد افراد در اين مكانها جلوگيري كرد.

  • گزارش گيري

يكي از مزيت هاي بسيار مهم در استفاده سيستم مديريت اطلاعات مراجعين در سازمانها، گزارشات و آمارهاي تحليلي است كه ميتواند مديران حراست را در بهبود سياستهاي امنيتي خود كمك نمايد. اين آمارها و تحليلها زماني ارزش خود را بيشتر نشان ميدهند كه در بازه هاي زماني مختلف قابل استخراج باشند.

  • پذيرش ارباب رجوع

تردد ارباب رجوع به سازمانها به شكلهاي مختلفي صورت ميگيرد يا بصورت موردي مراجعه ميكنند و برنامه زمانبندي مشخصي براي مراجعه وجود ندارد و يا مطابق يك برنامه زمانبندي تردد صورت ميگيرد. در بعضي از موارد يك گروه خاص از ارباب رجوع بصورت گروهي و يكجا براي يك مورد خاص به سازمانمراجعه ميكنند. سيستم تردد بريد با پشتيباني از كليه موارد فوق تسهيلات مناسبي را در جهت پذيرش سريع ارباب رجوع فراهم مي آورد.

  • تكريم ارباب رجوع

با استفاده از امكاناتي كه در سيستم تعبيه شده است. اين امكان براي ارباب رجوع در مراجعه به سازمان فراهم ميشود تا قبل از مراجعه به سازمان هماهنگيهاي خود را با يك واحد مربوطه جهت مراجعه انجام داده تا در هنگام مراجعه به گيت پذيرش در اسرع وقت مجوز ورود را دريافت نمايند و از معطلي انها جلوگيري شود اينكار باعث ميشود تا حد زيادي از ميزان ازدحام مراجعه كنندگان در محل پذيرش سازمانها كاسته شده و كارمندان پذيرش از تمركز بيشتري برخوردار شوند و همچنين از تماسهاي مكرر داخلي و سردرگمي ارباب رجوع كاسته شود.

  • مديريت تردد خودرو و پاركينگ

يكي از وظايف مهم حراست در سازمان مديريت تردد خودرو و پاركينگ است.امكاناتي در سيستم مديريت اطلاعات مراجعين بريد تعبيه شده است تا بتوان ورود و خروج خودروها به پاركينگ ها را با استفاده از مجوزهاي مختلف(موردي و يا زمانبندي شده و داراي اعتبار)كنترل نمود. علاوه بر اين حتي ميتوان ظرفيت پاركينگها را نيز با استفاده از اين ابزارها مديريت نمود.براي سهولت پذيرش خودروها در پاركينگ امكاناتي فراهم شده است تا بتوان پلاكهاي خودروها را با نصب دوربين در محل مناسب بر روي صفحه مانيتور كاربر پذيرش مشاهده نمود.