تبادل 15000پيام در سامانه پيام رساني بريد در روز انتخابات 7 اسفند

وزارت كشور با استفاده از سامانه پيام استان سيستم اتوماسيون بريد، بيش از 15000 پيام را به بخشداري‌ها و فرمانداري‌هاي 32 استان كشور در روزهاي 6 و 7 اسفند ماه (انتخابات) با دقت كامل ارسال نمود.

139409292013443386751224