استقرار اتوماسیون اداری برید در استانداری آذربایجان شرقی و 22 فرمانداری تابعه به صورت متمرکز

با توجه به هماهنگی های انجام شده بین استانداری آذربایجان شرقی و شرکت برید اتوماسیون اداری به صورت متمرکز بین استانداری و کلیه فرمانداری های سازمان راه اندازی گردید.esteghrar azarba